ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Π.Θ.
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Περιγραφή:

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤο Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ αφορά στη μελέτη λειτουργίας και απόδοσης εγκαταστάσεων τεχνητών υγροβιοτόπων, που ήδη λειτουργούν, για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, με σκοπό την ανάπτυξη εμπειρίας και την δημιουργία μαθηματικών μοντέλων σχετικά με τον σχεδιασμό τέτοιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε 3 λειτουργούσες εγκαταστάσεις στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Γομάτι Χαλκιδικής, στην Ν. Μάδυτο Θεσ/νίκης και στην Λιμνοθάλασσα Βάσσοβα του Ν. Καβάλας. Τα δείγματα που λαμβάνονται αναλύονται στο εργαστήριο για τον προσδιορισμό της οργανικής ρύπανσης και των φορτίων αζώτου και φωσφόρου. Παράλληλα με την απόδοση στην αφαίρεση των ρύπων, των εγκαταστάσεων αυτών, ελέγχονται τόσο τα λειτουργικά τους προβλήματα όσο και το λειτουργικό τους κόστος. Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις θα επεξεργαστούν στατιστικά, ώστε να είναι δυνατή ή παραγωγή καινούριων ή η βελτίωση ήδη υπαρχόντων εμπειρικών μοντέλων, για τον σχεδιασμό αυτών των συστημάτων στον ελλαδικό χώρο. Τα μοντέλα αυτά θα αφορούν στον υπολογισμό της βέλτιστης έκτασης των τεχνητών υγροβιοτόπων για την αφαίρεση όλων των ρύπων, που έχουν μετρηθεί στις δειγματοληψίες.

Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Βασίλειος Α. Τσιχριντζής

Πρόοδος Φυσικού Αντικειμένου για το 1ο Έτος (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2005)

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υποέργου κατά το 1ο έτος ξεκίνησε η αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικής με το αντικείμενο του παρόντος έργου. Για την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν οι έντυπες και ηλεκτρονικές συνδρομές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα περιοδικά: Environmental Engineering, Water Environment Research, Water Technology, Ecological Engineering, Bioresource Technology, Environmental Technology, Environmental Pollution, Urban Water, Chemosphere, Water Resources Management, Journal of the American Water Resources Association, Water Research, Soil Biology & Biochemisty. Κατά την αναζήτηση βρέθηκαν αρκετά άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή περιοδικά καθώς και βιβλία, που υπήρχαν στην βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Κατά το 1ο αυτό έτος ξεκίνησαν, όπως προβλεπόταν από το χρονοδιάγραμμα του έργου οι δειγματοληψίες στις εγκαταστάσεις τεχνητών υγροβιοτόπων στο Γομάτι Χαλκιδικής και στην Ν.Μάδυτο Θεσ/νικής. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 21 δειγματοληψίες σε κάθε εγκατάσταση (1 δειγματοληψία ανά 15 ήμερες). Οι ημερομηνίες των δειγματοληψιών ήταν κοινές για τις δύο εγκαταστάσεις και ήταν οι εξής: 11/1/05, 26/1/05, 12/2/05, 21/2/05, 10/3/05, 29/3/05 12/4/05, 25/4/05, 9/5/05, 30/5/05, 16/5/05, 30/6/05 14/7/05, 25/7/05, 25/8/05,15/9/05, 29/9/05, 13/10/05, 16/11/05, 1/12/05 και 16/12/05. Κατά τις δειγματοληψίες λαμβάνονταν δείγματα από τις εισόδους και τις εξόδους των διαφόρων σταδίων των δύο εγκαταστάσεων, συνολικά λαμβάνονταν 7 δείγματα από την εγκατάσταση του Γοματίου και πέντε από της Ν. Μαδύτου. Επί τόπου μετρούνταν οι φυσικοχημικές παράμετροι (θερμοκρασία, αγωγιμότητα, pH και διαλυμένο οξυγόνο). Στο εργαστήριο αναλύονταν τα δείγματα για τον προσδιορισμό του BOD, COD, TKN, αμμωνίας, νιτρικών και νιτρωδών ιόντων, ορθο-φωσφορικών, ολικού φωσφόρου, ολικών αιωρούμενων στερών και ολικών κολοβακτηριδίων.


Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου