Το Εργαστήριο συμμετέχει στα ακόλουθα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ερευνητικά Προγράμματα:

Στις λοιπές ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Έρευνες στις Λιμνοθάλασσες του Ποταμού Νέστου

Έρευνες στις Λιμνοθάλασσες του Ποταμού ΝέστουΣχεδιάστηκε και εκτελείται ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης των φυσικών και χημικών παραμέτρων στις λιμνοθάλασσες Βάσσοβα και Ερατεινό του π. Νέστου, με σκοπό την εξέταση της κυκλοφορίας και την εκτίμηση των στιγμιαίων και υπολειπόμενων ανταλλαγών νερού, άλατος και θρεπτικών αλάτων διαμέσου των στομίων των λιμνοθαλασσών. Συλλέγονται δεδομένα πεδίου των υδρογραφικών και ποιοτικών παραμέτρων του νερού για παλιρροιακούς κύκλους μικρού και μεγάλου εύρους και για χειμερινές και θερινές συνθήκες, για την καταγραφή της παλιρροιακής και εποχιακής μεταβλητότητας των λιμνοθαλασσών.


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Διερεύνηση της Αλμυρής Σφήνας του π. Στρυμόνα

Διερεύνηση της Αλμυρής Σφήνας του Ποταμού ΣτρυμόναΗ περιορισμένη παροχή γλυκού νερού στην εκβολή του ποταμού Στρυμόνα, λόγω κυρίως της κατασκευής της φραγματολίμνης της Κερκίνης, έχει σαν αποτέλεσμα την είσοδο της αλμυρής σφήνας σε μεγάλη απόσταση από την εκβολή, γεγονός που καθιστά το νερό του ποταμού ακατάλληλο για άρδευση. Με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση του χώρου ανάντη του στομίου της εκβολής του ποταμού Στρυμόνα, σχεδιάστηκε λεπτομερές δίκτυο παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων. Γίνονται κατά τη θερινή περίοδο μετρήσεις, ενώ είναι υπό κατασκευή μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει το φαινόμενο.


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων

Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας ΛυμάτωνΟι τεχνητοί υγροβιότοποι για την επεξεργασία αστικών, Βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε όλο τον κόσμο. Οι σχεδιαστικές παράμετροι για τα συστήματα αυτά προέρχονται κυρίως από τη μελέτη συστημάτων μεγάλης κλίμακας, ενώ μελέτες σε πιλοτικές ή εργαστηριακές μονάδες είναι περιορισμένες, παρόλο που πειράματα με ελεγχόμενες συνθήκες είναι απαραίτητα για την κατανόηση των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε τέτοια συστήματα. Πέντε πιλοτικές μονάδες τεχνητών υγροβιότοπων υπόγειας ροής και 5 επιφανειακής σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν και είναι σε λειτουργία στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας. Στις μονάδες αυτές διοχετεύεται λύμα και μετρούνται αποδόσεις σε αφαίρεση ρύπων.


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Απελευθέρωση Φωσφόρου και Αζώτου από Ιζήματα Λιμνοθάλασσας

Μελετώνται οι συνθήκες απελευθέρωσης αζώτου και φωσφόρου από ιζήματα ευτροφικής λιμνοθάλασσας. Περιλαμβάνονται δειγματοληψίες πεδίου, καθώς και αναλύσεις θρεπτικών (αζώτου και φωσφόρου), τα οποία ανιχνεύονται σε διάφορες μορφές στη στήλη νερού, στο ίζημα, αλλά και στο νερό των πόρων του ιζήματος. Στο εργαστήριο, γίνεται προσομοίωση του συστήματος 'ίζημα-στήλη νερού1 σε κατάλληλα σχεδιασμένους αντιδραστήρες, με σκοπό την πειραματική διερεύνηση των συνθηκών απελευθέρωσης του φωσφόρου και του αζώτου από το ίζημα προς την υδάτινη στήλη. Τελικός στόχος της έρευνας είναι η εργαστηριακή δοκιμή διάφορων τεχνικών, φιλικών προς το περιβάλλον, για την αποκατάσταση της ρύπανσης και η επιλογή της Βέλτιστης τεχνικής, ώστε να εφαρμοστεί μελλοντικά σε πραγματική κλίμακα.


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Έρευνες Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Θράκης

Έρευνες Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων ΘράκηςΓίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης των υδατικών πόρων που στοχεύει στο να γίνει κατανοητή η λειτουργία του συστήματος, ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι ρύποι μπορούν να εισέλθουν στο σύστημα των υπόγειων νερών και να αναπτυχθούν οι κατάλληλες διαχειριστικές πολιτικές που θα βασίζονται σε ένα σύστημα υποβοήθησης της διαδικασίας λήψης απόφασης (DSS). Στη μεθοδολογία περιλαμβάνεται η βασική γεωλογική-υδρογεωλογική έρευνα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ειδικές υδροχημικές και ισοτοπικές αναλύσεις και συσχετισμούς, μοντελοποίηση των μηχανισμών ροής και διάχυσης ρύπων, καθώς και μοντέλα βελτιστοποίησης σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Η πρακτική αυτή ακολουθείται, διότι είναι εναρμονισμένη με την αντίστοιχη, πλέον πρόσφατη, διεθνή πρακτική διεξαγωγής ερευνητικών έργων στο ευρύτερο πεδίο της εξέτασης ποιοτικών προβλημάτων του υπόγειου νερού.


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 

Επίλυση εξίσωσης Forchheimer

Πειραματική μονάδα για την επίλυση της εξίσωσης ForchheimerΣύνταξη λογισμικού για την επίλυση της εξίσωσης Forchheimer με δυνατότητα προσομοίωσης μεταβολών στη στάθμη. Για τον έλεγχο των αριθμητικών αποτελεσμάτων και για την καλύτερη κατανόηση της υδροδυναμικής ροής σε πορώδη μέσα με μη αμελητέους όρους αδράνειας, αναπτύχθηκε παράλληλα και ομάδα αναλυτικών λύσεων. Είναι σε προετοιμασία η ανάπτυξη φυσικών μοντέλων στο εργαστήριο για την επαλήθευση των αναλυτικών και αριθμητικών λύσεων. Πεδίο εφαρμογής της παραπάνω ερευνητικής προσπάθειας είναι η προσομοίωση των διεργασιών σε υπόγειους υδροφορείς, των διεργασιών σε γεωργικές εφαρμογές (στραγγίσεις) και η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των τεχνητών υγροβιoτόπων υπόγειας ροής.


Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου