Μέλη ΔΕΠ:

Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ:

 • Καθηγητής Αλέξανδρος Αϊβαζίδης
  Χημικός Μηχανικός, αντικείμενο ΦΕΚ: «Περιβαλλοντική Τεχνολογία με έμφαση στη μελέτη συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων»
 • Καθηγητής Κωνσταντίνος Ουζούνης
  Χημικός, αντικείμενο ΦΕΚ: «Φυσικομαθηματικές Επιστήμες»
 • Καθηγητής Ευάγγελος Βουδριάς
  Χημικός, αντικείμενο ΦΕΚ: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
 • Λέκτορας Δημήτριος Κομίλης
  Περιβαλλοντολόγος, αντικείμενο ΦΕΚ: «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, με εξειδίκευση στον εργαστηριακό χαρακτηρισμό τους και τον έλεγχο των συστημάτων επεξεργασίας τους»
 • Λέκτορας Παράσχος Μελίδης
  Χημικός, αντικείμενο ΦΕΚ: «Βελτιστοποίηση και έλεγχος διεργασιών σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»

Μέλη ΕΤΕΠ:

Εξωτερικοί συνεργάτες (για κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών):

Στο Εργαστήριο επικουρούν στις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και προσφέρουν σημαντικό έργο (π.χ. σε μετρήσεις πεδίου, αναλύσεις στο εργαστήριο, εργαστήρια μαθημάτων, διπλωματικές εργασίες, καθοδήγηση φοιτητών) οι ακόλουθοι υποψήφιοι διδάκτορες:
Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου