ΛΙΣΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Δείγματα Νερού
Παράμετρος
Κόστος (Ευρώ)/Δείγμα
Ορθοφωσφορικά
6
Ολικός Φώσφορος
8
Νιτρώδη
6
Αμμωνία
6
ΤΚΝ
8
BOD
8
COD
8
Θειϊκά Ιόντα
6
Ολική Σκληρότητα
6
Αλκαλικότητα
6
Αιωρούμενα Στερεά
6
Ολικά Κολοβακτηρίδια
6
Αερόβια Μικρόβια
6
Βαρέα Μέταλλα (Cu, Ζn, Ρb, Fe, Μn, Cr, Νi, Cd, Ηg, Αs)
8
Όλο το σετ των αναλύσεων στοιχίζει 70 Ευρώ
Δείγματα Ιζημάτων
pH
6
Ολικός Φώσφορος
8
ΤΚΝ
8
Βαρέα Μέταλλα (Cu, Ζn, Ρb, Fe, Μn, Cr, Νi, Cd, Ηg, Αs)
8
Όλο το σετ των αναλύσεων στοιχίζει 30 Ευρώ
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η κράτηση της Επιτροπής Ερευνών 12% επί του ποσού
Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου