Το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας δραστηριοποιείται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Έρευνα και μελέτες διαχείρισης και αποκατάστασης οικοσυστημάτων, με έμφαση στη διαχείριση και αποκατάσταση δασικών, ποταμίων, λιμναίων (φυσικών ή τεχνητών), παρακτίων, υγροβιοτοπικών και θαλασσίων οικοσυστημάτων, στην επιστήμη, οικολογία και αρχιτεκτονική τοπίου, στην προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, στην οικοτουριστική ανάπτυξη και σχεδιασμό εθνικών πάρκων, και στη διερεύνηση των κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων και των ανθρωπίνων διαστάσεων του οικοσυστήματος.
 • Έρευνα και μελέτες περιβαλλοντικής υδραυλικής, υδροδυναμικής, υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων, με έμφαση στην ανάπτυξη και χρήση μοντέλων, στη διαχείριση της σημειακής ρύπανσης, στη διαχείριση της μη σημειακής ρύπανσης από αστικές, βιομηχανικές και αγροτικές περιοχές, εργοτάξια, οδούς και αυτοκινητόδρομους και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, στο σχεδιασμό ειδικών εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης και γενικά στη μελέτη και έλεγχο της ποιότητας των επιφανειακών, υπογείων, παρακτίων, υγροβιοτοπικών και θαλασσίων οικοσυστημάτων.
 • Έρευνα και μελέτες σχετικά με την παραγωγή, μεταφορά και εναπόθεση στερεών φερτών υλών σε ποτάμια, λιμναία και παράκτια υδατικά συστήματα, με έμφαση στη μείωση της διάβρωσης και παραγωγής φερτών, στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων ελέγχου των φερτών και στην προστασία/αποκατάσταση λιμνών και υδροταμιευτήρων.
 • Έρευνα και μελέτες στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, με έμφαση στην περιβαλλοντική υδραυλική και στρωματωμένη ροή, στην προσομοίωση της υδροδυναμικής κυκλοφορίας στην παράκτια ζώνη και τα παράκτια υδατικά συστήματα, στη μελέτη και προσομοίωση της εκροής και διασποράς ρύπων στην παράκτια ζώνη με τους σχετικούς σχεδιασμούς, στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, στη μελέτη παρακτίων χερσαίων συστημάτων, όπως των θινών, στη μελέτη παρακτίων υδατικών συστημάτων όπως των ποταμοεκβολών, λιμνοθαλασσών και υγροβιοτόπων, στην επίδραση της ποιότητας του νερού στην ανάπτυξη των ιχθυοπληθυσμών, των υδροβίων πτηνών και γενικά της πανίδας και των ζώντων οργανισμών, στις μελέτες και σχεδιασμούς αποκατάστασης των συστημάτων αυτών, στη συλλογή στοιχείων και προσομοίωση ανοικτής θαλάσσης και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκτίμηση επικινδυνότητας από θαλάσσιες μεταφορές πετρελαιοειδών.
 • Έρευνα και μελέτες των γεωϋδρολογικών και υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδατικών συστημάτων, με έμφαση στη σημασία τους στη διατήρηση περιβαλλοντικών συστημάτων (π.χ. υγροβιοτόπων) με χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων. Διερεύνηση ιδιαιτέρων προβλημάτων, όπως αξιολόγηση του δυναμικού των υπογείων υδροφόρων, εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού με τη χρήση υποβαθμισμένων σε ποιότητα νερών, αντιμετώπιση της διείσδυσης της θάλασσας, προσομοίωση των υπογείων υδατικών συστημάτων και διαχείριση καρστικών συστημάτων
 • Έρευνα και ολοκληρωμένες μελέτες γεωλογικών και ανόργανων γεωχημικών χαρακτηριστικών σε ένα ευρύ πεδίο περιβαλλοντικών συστημάτων.
 • Έρευνα και μελέτες στην ανάλυση και προσομοίωση των υδατικών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα στη συμβατική, αλλά και μη συμβατική υπόγεια υδραυλική με έμφαση στις εξισώσεις Forchheimer και διπλού πορώδους. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την επίλυση των παραπάνω εξισώσεων είναι η ανάπτυξη λογισμικού, αλλά και η εύρεση αναλυτικών λύσεων. Παράλληλα, αναπτύσσεται και λογισμικό για την εκτίμηση της αβεβαιότητας κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης της υδραυλικής συμπεριφοράς των υδροφορέων.
 • Έρευνα και μελέτες στην ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων στο αστικό περιβάλλον, με έμφαση στη χρήση φυσικών συστημάτων επεξεργασίας και στην επαναχρησιμοποίηση του νερού, στην πρόληψη, περιορισμό και έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή και στο σχεδιασμό ειδικών εγκαταστάσεων, όπως λιμνών σταθεροποίησης, τεχνητών υγροβιοτόπων, υδατικών και εδαφικών συστημάτων επεξεργασίας κ.α.
 • Έρευνα και μελέτες στην οικολογική γεωργία και κτηνοτροφία με έμφαση στην πρόληψη, περιορισμό και έλεγχο ρύπανσης από αγροτικές δραστηριότητες.
 • Έρευνα και μελέτες στην επίδραση της ρύπανσης στην υγεία του ανθρώπου και στους ζώντες οργανισμούς, και στη χρήση Βιολογικών δεικτών.
 • Εφαρμογές μαθηματικών μεθόδων, μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας και λήψης αποφάσεων, στατιστικής έρευνας και ανάλυσης, μεθόδων ασαφούς λογικής και χρήση πολυκριτηριακών μεθόδων στη διαχείριση οικοσυστημάτων και υδατικών πόρων.
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών με έμφαση στην ανάπτυξη και χρήση υδρολογικών, υδροδυναμικών και οικολογικών μαθηματικών μοντέλων σχετικών με διαχείριση οικοσυστημάτων και υδατικών πόρων και στη χρήση της τεχνολογίας των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS).
 • Έρευνες και μετρήσεις πεδίου σε ποτάμια, λιμναία, παράκτια, υγροβιοτοπικά και θαλάσσια οικοσυστήματα και υπόγεια υδατικά συστήματα, ανάπτυξη φυσικών μοντέλων στο εργαστήριο και διεξαγωγή σχετικών εργαστηριακών πειραμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τεχνικο-κοινωνικο-οικονομικών μελετών με έμφαση στην επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ή περιβαλλοντικών μεταβολών (π.χ. αλλαγή κλίματος) ή φυσικών καταστροφών (π.χ. πλημμύρες) σε οικοσυστήματα και τον άνθρωπο.
Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου