Το Εργαστήριο προσφέρει σημαντικό διδακτικό έργο, καλύπτοντας συνολικά τις διδακτικές ανάγκες 11 μαθημάτων κορμού και 5 μαθημάτων επιλογής του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Επίσης, ο κ. Τσιχριντζής διδάσκει μαθήματα στα πλαίσια δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΠΘ (ΠΜΣ «Υδραυλική Μηχανική» και ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων»), ενώ όλα τα μέλη ΔΕΠ διδάσκουν στα πλαίσια των απαιτουμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα (Κατάλογος Προσφερόμενων Μαθημάτων).

Δεκαεπτά φοιτητές εκπονούν κατά το τρέχον έτος τις διπλωματικές τους εργασίες στο Εργαστήριο, ενώ κατά τη χρονική περίοδο 1999-2004 έχουν εκπονηθεί συνολικά 61 διπλωματικές εργασίες στο Εργαστήριο (Κατάλογος διπλωματικών εργασιών). Δύο μεταπτυχιακές διατριβές έχουν εκπονηθεί στο Εργαστήριο υπό την επίβλεψη του κ. Τσιχριντζή, ενώ 8 φοιτητές εκπονούν σήμερα διδακτορικές διατριβές στο Εργαστήριο, υπό την επίβλεψη του κ. Τσιχριντζή (τέσσερις από αυτούς υπό την συνεπίβλεψη των κ. Πεταλά, Μουτσόπουλου ή Συλαίου). Επίσης, τρεις φοιτητές έχουν ήδη αναγορευτεί διδάκτορες του Τμήματος με επιβλέποντα τον κ. Τσιχριντζή (Κατάλογος Διατριβών). Τέλος, τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου υπηρετούν σε πληθώρα τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές σε άλλα εργαστήρια, τμήματα ή πανεπιστήμια.


Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου