Κατάλογος Διατριβών που εκπονήθηκαν και εκπονούνται στο Εργαστήριο:

 

ΑΡ. ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ / ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
1 2002-2003 Μαρία Τσανακτσή Μεταπτυχιακή Διατριβή Τσιχριντζής Μελέτη μεταβoλής παρoχών, αλατότητας και συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων κατά τη διάρκεια χαρακτηριστικών παλιρρoιακών κύκλων στη Λιμνoθάλασσα Ερατεινό
2 2003-2004 Δημήτριος Μάρκου Μεταπτυχιακή Διατριβή Τσιχριντζής Μετρήσεις φωσφόρου και αζώτου σε ιζήματα και υδατική στήλη στη Λιμνοθάλασσα Βιστωνίδα
3 1998-2002 Μαρία Οικονομοπούλου Διδακτορική Διατριβή Τσιχριντζής Διαμόρφωση διαχειριστικών σχημάτων για επεξεργασία και διάθεση λυμάτων με χρήση έμπειρων συστημάτων
4 1998-2002 Γεώργιος Παυλικάκης Διδακτορική Διατριβή Τσιχριντζής Ανάπτυξη μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης οικοσυστημάτων
5 2003-2006 Χρήστος Ακράτος Διδακτορική Διατριβή Τσιχριντζής Βελτιστοποίηση παραμέτρων σχεδιασμού τεχνητών υγροβιοτόπων υπόγειας ροής με χρήση πιλοτικών μονάδων
6 Φεβρουάριος 2001 Γεώργιος Αργυρόπουλος Διδακτορική Διατριβή Τσιχριντζής Εκτίμηση εξατμισοδιαπνοής σε υγροβιοτόπους
7 Φεβρουάριος 2002 Κυριακή Χαραλαμπίδου Διδακτορική Διατριβή Τσιχριντζής / Συλαίος Ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικού ομοιώματος για τη διερεύνηση των συνθηκών κυκλοφορίας και μείξης σε στρωματωμένες εκβολές ποταμών
8 Ιούλιος 2002 Μελίνα Σιδηροπούλου Διδακτορική Διατριβή Τσιχριντζής / Μουτσόπουλος Ανάπτυξη αριθμητικού ομοιώματος τεχνητών υγροβιοτόπων υπόγειας ροής για επεξεργασία υγρών αποβλήτων
9 Δεκέμβριος 2002 Δημήτριος Μάρκου Διδακτορική Διατριβή Τσιχριντζής Συνθήκες απελευθέρωσης φωσφόρου και αζώτου από ιζήματα ευτροφικής λιμνοθάλασσας στην υδάτινη στήλη και ανάπτυξη μεθόδων αποκατάστασης
10 Μάϊος 2004 Ειρήνη Κώττη Διδακτορική Διατριβή Τσιχριντζής / Μουτσόπουλος Πειραματική μελέτη τεχνητών υγροβιοτόπων επιφανειακής ροής με χρήση πιλοτικών μονάδων
11 Ιούνιος 2004 Βασίλειος Πισινάρας Διδακτορική Διατριβή Πεταλάς / Τσιχριντζής Ανάπτυξη ενός συστήματος στήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση πολύπλοκων συστημάτων υπόγειων υδατικών πόρων
12 Νικόλαος Καμίδης Διδακτορική Διατριβή Τσιχριντζής Δεν έχει οριστεί
Ιστοσελίδα Τμήματος Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου